Regulamin - Dzik 11km + Loszka 5km

Regulamin

REGULAMIN
ARMAGEDON ACTIVE
Kamień k. Kalisza 10.08.2019r.

Pod patronatem Burmistrza Gminy Ceków Kolonia Mariusza Chojnackiego

1.CEL IMPREZY

 • Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego
 • Popularyzacja aktywności fizycznej

2. ORGANIZATOR

 • Rajsport Sieradz (ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz)
 • Klub Sportowy Rasjport Sieradz Active Team w Sieradzu (ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz)
 • Urząd Gminy Ceków Kolonia

3. TERMIN I MIEJSCE

 • 10.08.2019 r. (sobota)
 • 62-834 Kamień (gmina Ceków Kolonia)
Wstępny program (może ulec zmianie)
 • 08:30-11:00 wydawanie pakietów startowych
 • 11:00 zamknięcie biura zawodów – po tej godzinie nie ma możliwości odbioru pakietów startowych
 • 12:00 start biegu Loszka
 • 14:00 start biegu Dzik
 • ok 14:00-17:00 dekoracja (godzina może ulec zmianie, organizator dopuszcza przyśpieszenie dekoracji jeśli wszyscy zawodnicy ukończą zawody wcześniej)

4. CHARAKTERYSTYKA I DYSTANSE

Armagedon jest biegiem przełajowym z przeszkodami sztucznymi i naturalnymi. Część trasy przebiegać będzie przez las. Zadaniem uczestnika biegu jest jego ukończenie z jak najlepszym wynikiem - zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie przy pokonywaniu przeszkód i działać zespołowo (nie dotyczy przeszkód indywidualnie wykonywanych typu ciągnięcie trylinki czy niesienie opony.
W ramach Armagedonu odbędą się biegi:
Dzik - 12km i 50 przeszkód do pokonania (limit 600 osób, limit czasowy: 150 minut)
Loszka - około 6km i ponad 30 przeszkód (limit 300 osób, limit czasowy: 80 minut)

5. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA

 • Armagedonie na dystansach Dzik oraz Loszka udział mogą wziąć osoby, które najpóźniej w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat. Nie dopuszcza się udziału osób niepełnoletnich.
 • Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do biegu wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi na udział w biegu.
 • Prawo startu mają zawodnicy, którzy dokonają poprawnego zgłoszenia, w terminie uiszczą opłatę startową oraz wypełnią i podpiszą oświadczenie umieszczone na końcu regulaminu.
 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą:
 • - elektronicznie na stronie www.rajsportactive.pl oraz www.armagedonactive.pl do dnia 05.08.2019r. (pod warunkiem nie wyczerpania się limitu miejsc)
 • - osobiście w biurze zawodów w dniu 05.08.2019r. (tylko w przypadku nie wyczerpania się limitu miejsc)
 • Uczestnik, który rejestrując się na bieg nie dokona jednocześnie opłaty wpisowej nie zostanie umieszczony na liście startowej. Na liście widnieją tylko zawodnicy opłaceni. Zawodnik pojawi się na liście w terminie do 2 dni od dokonania przelewu.
 • Opłat elektronicznych można dokonywać za pomocą systemu DOTPAY podpiętego pod zapisy lub w siedzibie organizatora lub bezpośrednio na konto organizatora (dane poniżej) do 05.08.2019r. Liczy się data wpływu na konto Organizatora. Po 05.08.2019r. wpłaty będą zwracane na konto, a zawodnik będzie musiał uiścić opłatę w kasie biura zawodów zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu zawodów (o ilelimit nie zostanie wyczerpany). Wysokość opłat startowych:

 • DZIK
 • - dla pierwszych 100 nadanych numerów – 99zł
 • - numery 101 - 200 – 109zł
 • - numery 201 -300 – 119zł
 • - powyżej 300 – 129zł
 • - dzień zawodów – 200zł (pod warunkiem nie wyczerpania się miejsc)

 • DZIK ELITE
 • - dla pierwszych 100 nadanych numerów – 119zł
 • - numery 101 - 200 – 129zł
 • - dzień zawodów – 220zł (pod warunkiem nie wyczerpania się miejsc)

 • LOSZKA
 • - dla pierwszych 100 nadanych numerów – 89zł
 • - numery 101 - 200 – 99zł
 • - numery 201 -300 – 109zł
 • - powyżej 300 – 119zł
 • - dzień zawodów – 180zł (pod warunkiem nie wyczerpania się miejsc)


Dane do przelewu na konto organizatora:
Rajsport Sieradz Michał Piotrowicz
ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz
30 1090 2705 0000 0001 2777 6053 Santander


UWAGA w tytule: ARMAGEDON CEKÓW 2019 imię i nazwisko (w przypadku klubu nazwa klubu i ilość osób)

OPŁATY TYLKO DO 31.07.2019!!
W przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika bez względu na przyczyny, organizator nie zwraca wpisowego. Osoby, które dokonują opłaty elektronicznej w ostatnich wyznaczonych przez organizatora dniach (nie przekraczając terminów wyznaczonych w regulaminie) proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty wpisowego. W przypadku nie posiadania takiego dowodu i braku możliwości zweryfikowania otrzymania tej płatności przez organizatora zawodnik chcąc wziąć udział w zawodach, będzie musiał zapłacić wpisowe w wyższej wysokości – bezpośrednio w kasie Biura Zawodów. Dla chętnych instytucji możliwość wystawienia rachunku (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie mailowe tego faktu rajsport.sieradz@gmail.com ).

6. FALE STARTOWE

 • Bieg puszczany jest falami. Fala liczy ok 30-50 osób. Fale puszczane są co 3-5min. Zawodnicy chcący startować w jednej fali zobowiązani są w trakcie rejestracji podawać w zgłoszeniu taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy (wielkie i małe litery, odstępy pomiędzy znakami) ze względu na specyfikę systemu elektronicznego. Do fal przydzielani są tylko opłaceni zawodnicy. Przynależność do fal zgłaszana jest do 03.08.2019r. O zmieszczeniu się w limicie danej fali decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Chęć wspólnego startu można zgłosić także drogą mailową DO DNIA 03.08.2019r . na adres: rajsport.sieradz@gmail.com w treści maila podając imiona nazwiska, daty urodzenia i nr startowe osób, które mają biec razem ( dotyczy tylko zawodników zarejestrowanych i już opłaconych na bieg w systemie elektronicznym ). Lista fal zostanie podana do publicznej wiadomości tak aby każdy zawodnik przed startem wiedział w jakiej fali będzie startował. Każdy zawodnik otrzyma przed startem maila z linkiem do listy fal. Reszta zawodników (w tym nieopłaceni i zgłoszeni po 05.08.2019) przydzielana jest losowo do następnych wolnych fal. W dniu zawodów nie można zmieniać przynależności do fal.
 • Przed startem prowadzący będzie wyczytywał numery startowe osób startujących w bieżącej fali. Zawodnicy zobowiązani są do szybkiego ustawiania się na linii startu aby nie blokować kolejki. Jeśli zawodnik spóźni się ze startem w swojej fali nie ma możliwości startu w następnej - wiąże się to z brakiem pomiaru czasu ze względu na zaprogramowanie chipów falami.

7. RABATY DLA DRUŻYN

 • Przy zgłoszeniu drużyny minimum 10-osobowej, możliwe jest udzielenie rabatu w wysokości 15% od aktualnie obowiązującej opłaty startowej (liczy się data przelewu za drużynę, nie zapisu). Zapisów drużynowych należy dokonać poprzez system elektroniczny, następnie kapitan drużyny wysyła maila z potwierdzeniem zbiorowego przelewu na adres rajsport.sieradz@gmail.com oraz listę osób, których wpłata dotyczy. Po wpłacie organizator odhaczy zarejestrowanym członkom drużyny wpłaty i pojawią się oni na liście startowej.
  UWAGA!
  Drużyny które chcą skorzystać ze zniżki opłat dokonują opłaty tylko bezpośrednio na konto organizatora podane wyżej. Organizator nie przyjmuje wpłat drużynowych przez system DOTAPY. Jakakolwiek modyfikacja automatycznej kwoty ustawionej w systemie DOTPAY skutkuje nie przekazaniem wpłaty do organizatora, a co za tym idzie brakiem opłaty drużyny.

8. FALA ELITE (dotyczy tylko dystansu DZIK)

Fala Elite przeznaczona jest dla startujących w celu walki o trofea. W związku z powyższym, jej uczestników obowiązują dodatkowe zasady:

 • limit uczestników fali Elite wynosi 200 osób w podziale: 100 mężczyzn i 100 kobiet. (organizator dopuszcza podzielenie zawodników na kilka fal elite).
 • Przynależność do fali Elite zgłaszana jest w trakcie rejestracji na zawody przy użyciu oddzielnego formularza zapisów.
 • Zawodnik Serii Elite zobowiązany jest biec z opaską Serii Elite założoną na głowę, z numerem startowym na wysokości czoła, przy czym: Dopuszcza się zsunięcie opaski na szyję w trakcie pokonywania newralgicznych przeszkód, na których może ona spaść z głowy. Utrata opaski lub jej zgubienie w trakcie biegu skutkuje wyeliminowaniem z Serii Elite.
 • Zawodnicy serii Elite obowiązkowo pokonują trasę samodzielnie. Zawodnicy nie mogą sobie pomagać przy pokonywaniu przeszkody, ani korzystać z pomocy kibiców.
 • Zawodnicy mogą podchodzić do pokonywania przeszkody dowolną liczbę razy
 • Nad prawidłowym pokonaniem przeszkody czuwa wolontariusz.
 • Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany do oddania opaski ELITE i nie będzie klasyfikowany w ostatecznych wynikach
 • Wolontariusz może udzielić instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 • Przeszkody, na których zawodnicy nie mogą dotknąć ziemi, zaliczane są po uderzeniu dzwonka ręką lub dłonią
 • Decyzje wolontariusza/sędziego są ostateczne.
 • Przepisywanie pakietów startowych w ramach fali Elite nie jest możliwe.

9. PAKIET STARTOWY

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
 • medal okolicznościowy na mecie po ukończeniu zawodów
 • zwrotny chip startowy do elektronicznego pomiaru czasu
 • wyżywienie
 • wodę

Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy poprzez sprawdzenie danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu. Punkt z wodą będzie mieścił się w okolicy Startu-Mety w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu oraz dodatkowo w jednym punkcie na trasie.
Pakiet startowy (poza falą Elite) można przepisać do 31.07.2019r. W tej sprawie należy skontaktować się mailowo z organizatorem.

10. UCZESTNICTWO

 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania oświadczenia oraz odebrania pakietu startowego. Podstawą weryfikacji jest dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Zawodnicy zobowiązani się odebrać pakiet startowy do godziny zamknięcia biura zawodów. Po tej godzinie pakiety nie będą wydawane z powodu zamknięcia listy startowej w systemie pomiarowym.
 • Uczestnik imprezy podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu.
 • Niepełnoletni nie mogą wystartować w biegu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom Organizatora. Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.
 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
 • Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.
 • Bieg będzie odbywać się przy częściowo wyłączonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego oraz postanowień organizatora dotyczących poruszania się po trasie.
 • Przeszkody nie są certyfikowane normami CE.

11. KATEGORIE

W biegu Armagedon prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • kat Open kobiet I-III
 • kat Open mężczyzn I-III
 • kat. wiekowe M i K:
 • - 18-29 mcs I-III
 • - 30-39 mcs I-III
 • - 40-49 mcs I-III
 • - 50-59 mcs I-III
 • - 60+ mcs I-III
 • Klasyfikacja drużynowa. Drużyna musi składać się z 6 osób w tym MINIMUM jednej kobiety. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać w zgłoszeniu taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy (wielkie i małe litery, odstępy pomiędzy znakami) ze względu na specyfikę systemu elektronicznego.
 • Klasyfikacja drużynowa Klubów Fitness Drużyna musi składać się z 5 osób w tym MINIMUM jednej kobiety. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać w zgłoszeniu taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy (wielkie i małe litery, odstępy pomiędzy znakami) ze względu na specyfikę systemu elektronicznego. Po zaznaczeniu opcji „TAK” przy klubie Fitness pojawi się okienko do wpisania nazwy drużyny.
 • Klasyfikacja drużynowa Klubów MMA Drużyna musi składać się z 5 osób w tym MINIMUM jednej kobiety. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać w zgłoszeniu taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy (wielkie i małe litery, odstępy pomiędzy znakami) ze względu na specyfikę systemu elektronicznego. Po zaznaczeniu opcji „TAK” przy klubie MMA pojawi się okienko do wpisania nazwy drużyny.
 • Dodatkowe kategorie indywidualne:
 • - Wojskowy I-III
 • - Wojska Obrony Terytorialnej I-III
 • - członek Jednostki Strzeleckie „Strzelec” I-III
 • - Przedsiębiorca I-III
 • - Strażnik Miejski I-III
 • - Ochrona I-III
 • - Strażnik Graniczny I-III
 • - Celnik I-III
 • - Policjant I-III
 • - Strażak I-III
 • - członek Klubu Strzelecki I-III
 • - ratownik WOPR I-III
 • - pracownik Nadleśnictwa I-III
 • - Nauczyciel I-III

Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 6 zawodników w danej kategorii. Wszystkie powyższe kategorie należy poświadczyć w biurze zawodów odpowiednim dokumentem. W przypadku przedsiębiorcy należy okazać się wydrukiem z CEiDG lub KRS. Służby mundurowe, kluby strzeleckie za okazaniem ważnej legitymacji. Zwycięzcy za zajęcie miejsc 1-3 Open otrzymają pamiątkowe trofea i nagrody rzeczowe. Zwycięzcy kat. dodatkowych i wiekowych I-III otrzymają pamiątkowe trofea. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.

12. BEZPIECZEŃSTWO

 • Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie zakazane jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami. W przypadku złamania powyższego zakazu organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce
 • Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
 • Ze względów bezpieczeństwa uprasza się zawodników o nie startowanie w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.
 • Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie zostanie dopuszczony do biegu.

13. POKONYWANIE PRZESZKÓD

 • Nie można skracać trasy biegu wychodząc poza wyznaczoną trasę.
 • Nie można korzystać z pomocy wolontariuszy, obsługi i osób nie uczestniczących w biegu.
 • Można korzystać z pomocy innych zawodników (nie dotyczy przeszkód indywidualnych typu ciągnięcie trylinki czy niesienie opony).
 • Można korzystać z elementów konstrukcyjnych podczas pokonywania przeszkody.
 • Nie można ominąć przeszkody nie zaliczając jej. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest wykonanie ćwiczenia zastępczego po nieudanej próbie pokonania przeszkody. O rodzaju ćwiczenia zastępczego informują wolontariusze dyżurujący przy danej przeszkodzie, którzy weryfikują i zatwierdzają prawidłowość jego wykonania.
 • Należy zapamiętać swój numer startowy – zawodnicy będą weryfikowani na punktach kontrolnych i w przypadku niemożności odczytania numeru naniesionego na twarz należy podać go ustnie osobie obsługującej trasę.

DEPOZYT: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zagubione w trakcie biegu. Zawodnik może oddać rzeczy osobiste do specjalnie w tym celu wyznaczonego depozytu Uczestnik uprawniony jest do oddania na czas Biegu na przechowanie wyłącznie Rzeczy podręcznych. Uczestnik potwierdza oddanie na przechowanie Rzeczy podręcznych poprzez wskazanie numeru startowego. Oddane na przechowanie rzeczy przetrzymywane są przez Organizatorów w udostępnionym worku/reklamówce, w wyznaczonym do tego miejscu, przy czym w zależności od miejsca, w którym organizowany jest Bieg, Organizatorzy mogą nie zapewniać odrębnego, zamykanego pomieszczenia stanowiącego depozyt, a Rzeczy podręczne oddane na przechowanie mogą być składowane w warunkach narażających je na panujące w trakcie Biegu warunki atmosferyczne. „Rzeczami podręcznymi” są według niniejszego Regulaminu rzeczy: które ze względu na cechy własne, tj.: gabaryty, tworzywo, sposób użytkowania itp. nadają się do przechowywania w warunkach określonych powyżej. b. Których łączna wartość nie przekracza 300 zł. Worek, w którym przetrzymywane są rzeczy oddane na przechowanie opatrzony zostanie numerem startowym Uczestnika. Zabrania się Uczestnikom oddawania na przechowanie rzeczy niespełniających warunków Rzeczy podręcznych, o których mowa powyżej, w szczególności rzeczy przekraczających wartość, rzeczy mogące ulec stłuczeniu, zalaniu, zgnieceniu. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone poprzez naruszenie powyższego zakazu Organizatorom, osobom trzecim, a także za szkody wyrządzone w tych rzeczach oraz za ich zaginięcie. Do odbioru rzeczy oddanych na przechowanie uprawniony jest jedynie Uczestnik, który rzeczy te oddał, po prawidłowym podaniu następujących danych weryfikacyjnych: numer startowy Rzeczy oddane na przechowanie należy odebrać w miejscu ich oddania, niezwłocznie po zakończeniu Biegu. Uczestnik uprawniony jest do wcześniejszego odbioru rzeczy. W przypadku nieodebrania rzeczy w czasie i miejscu określonym w pkt 9 Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia Organizatorom opłaty za przechowanie w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Uczestnik oddał rzeczy na przechowanie, Organizatorzy mają prawo zniszczyć nieodebrane rzeczy na koszt Uczestnika. Organizatorzy mogą obciążyć Uczestnika kosztem przesyłki nieodebranych przez niego rzeczy pod wskazany przez Uczestnika adres.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Chip elektroniczny należy zwrócić organizatorowi na mecie po zakończeniu zawodów. Za niezwrócenie chipa organizator narzuci karę w wysokości 50zł.
 • Uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) u czestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, publikacja wyników, list, grafik, plakatów, zdjęć itp.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Armagedonu Active.
 • W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.


KONTAKT:
rajsport.sieradz@gmail.com
510-775-912 Michał Piotrowicz
dział techniczny zapisów: 663-748-312Pobierz regulamin

Pobierz oświadczenie zawodnika