Regulamin - Warchlak 1km

Regulamin

REGULAMIN
ARMAGEDON ACTIVE KIDS
Kamień k. Kalisza 10.08.2019r.

Pod patronatem Burmistrza Gminy Ceków Kolonia Mariusza Chojnackiego

1.CEL IMPREZY

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Promocja prozdrowotnych, społecznych i edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Rajsport Active, ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz

3. TERMIN I MIEJSCE

 • 10.08.2019 r. (sobota)
 • 62-834 Kamień (gmina Ceków Kolonia)
 • 4. CHARAKTERYSTYKA I DYSTANSE

  Armagedon Kids jest integracyjnym biegiem przełajowym bez klasyfikacji końcowej z przeszkodami sztucznymi i naturalnymi na trasie długości ok. 1000 m. Zadaniem uczestnika biegu jest jego ukończenie z jak najlepszym wynikiem- zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie przy pokonywaniu przeszkód i działać zespołowo.

  5. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA

  • W Armagedon Active Kids udział mogą wziąć małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lata i nie więcej niż 13 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka ( osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe) . Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą:
  • - elektronicznie na stronie www.rajsportactive.pl oraz www.armagedonactive.pl do dnia 05.08.2019r. (pod warunkiem nie wyczerpania się limitu miejsc)
  • - osobiście w biurze zawodów w dniu 05.08.2019r. (tylko w przypadku nie wyczerpania się limitu miejsc)
  • Limit zawodników wynosi: 150 osób.
  • Opłata wpisowa wynosi 20 zł.
  • Uczestnik, który rejestrując się na bieg nie dokona jednocześnie opłaty wpisowej nie zostanie umieszczony na liście startowej. Na liście widnieją tylko zawodnicy opłaceni. Opłat elektronicznych można dokonywać do 05.08.2019. za pomocą systemu DOTAPY podpiętego pod zapisy. Liczy się data wpływu na konto Organizatora. Po 05.08.2019 wpłaty będą zwracane na konto, a zawodnik będzie musiał uiścić opłatę w kasie biura zawodów. Opłat gotówkowych w siedzibie organizatora można dokonywać do piątku przed zawodami. Administrator strony internetowej rajsportactive będzie umieszczał potwierdzenie opłaconego zgłoszenia danego zawodnika do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpisowego. Po odhaczeniu opłaty zawodnik pojawi się na liście. W przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika, organizator nie zwraca wpisowego


  6. FALE STARTOWE

  • Bieg puszczany jest falami. Według poniższego podziału: 4-6 lat / 7-9 lat / 10-13 lat
  • Fala liczy ok 20 osób. W przypadku większej liczy zawodników w fali wiekowej będą puszczone dodatkowe fale
  • Fale puszczane są co 5 min
  • Zawodnicy są przydzielani do fal także na podstawie kolejności zgłoszeń.
  • Lista fal zostanie podana do publicznej wiadomości przed startem tak aby każdy zawodnik przed startem wiedział w jakiej fali będzie startował.
  • Przed startem każdej fali spiker będzie wyczytywał nazwiska dzieci startujących w danej fali.
  • Zawodnicy zapisywani w ostatnich dniach oraz w dniu biegu będą przydzielani do fal z wolnymi miejscami.

  7. PAKIET STARTOWY

  W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
  • medal okolicznościowy na mecie po ukończeniu zawodów

  8. UCZESTNICTWO

  • Wszyscy Zawodnicy wraz z opiekunami prawnymi muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów mieszczącym się w na strzelnicy łowieckiej PZŁ Okręglica, 98-200 Sieradz w celu podpisania przez prawnego opiekuna oświadczenia oraz odebrania pakietu startowego. Podstawą weryfikacji jest dowód osobisty opiekuna bądź inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  • Zawodnicy zobowiązani się odebrać pakiet startowy do godziny zamknięcia biura zawodów. Po tej godzinie pakiety nie będą wydawane z powodu zamknięcia listy startowej w systemie pomiarowym.
  • Opiekun imprezy podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu.
  • Opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest posiadać ubranie na przebranie dla dziecka ze względu na specyfikę biegu.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom Organizatora. Opiekunowie ponoszą w pełni odpowiedzialność za działania i zachowanie podopiecznych
  • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
  • Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.

  9. KLASYFIKACJA

  Bieg ma charakter integracyjny bez czasów końcowych i klasyfikacji końcowej

  10. BEZPIECZEŃSTWO

  • Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie zakazane jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami. W przypadku złamania powyższego zakazu organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
  • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce
  • Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  • Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
  • Ze względów bezpieczeństwa uprasza się zawodników o nie startowanie w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.
  • Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
  • Uczestnik startuje tylko i wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna prawnego, który ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy opiekunowie uczestników przyjmują do wiadomości, że udział podopiecznego w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
  • Przekazanie Organizatorowi przez opiekuna prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że opiekun uczestnika rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się na podjęcie przez podopiecznego niniejszego ryzyka
  • O wszelkich problemach zdrowotnych czy przyjmowaniu leków należy powiadomić organizatora.
  • Przeszkody nie są certyfikowane normami CE.

  11. POKONYWANIE PRZESZKÓD

  • Nie można skracać trasy biegu wychodząc poza wyznaczoną trasę.
  • Nie można korzystać z pomocy wolontariuszy, obsługi i osób nie uczestniczących w biegu.
  • Można korzystać z pomocy innych zawodników (nie dotyczy przeszkód indywidualnych typu ciągnięcie trylinki czy niesienie opony).
  • Można korzystać z elementów konstrukcyjnych podczas pokonywania przeszkody.
  • Nie można ominąć przeszkody nie zaliczając jej. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest wykonanie ćwiczenia zastępczego po nieudanej próbie pokonania przeszkody. O rodzaju ćwiczenia zastępczego informują wolontariusze dyżurujący przy danej przeszkodzie, którzy weryfikują i zatwierdzają prawidłowość jego wykonania.

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Opiekun upoważnia Organizatora do wykorzystania utrwalonego wizerunku podopiecznego w następujących formach: − Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, − Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, − Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, − Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, - Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, − Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, − Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, − Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów
  • Uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) u czestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, publikacja wyników, list, grafik, plakatów, zdjęć itp.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Armagedonu Active Kids.
  • W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.


  KONTAKT:
  rajsport.sieradz@gmail.com
  510-775-912 Michał Piotrowicz
  dział techniczny zapisów: 663-748-312  Pobierz regulamin

  Pobierz oświadczenie opiekuna